Sunday, 25/09/2022 - 02:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và THCS Tân Quang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 theo Thông tư 90/2018/TT-BTC

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 theo Thông tư 90/2018/TT-BTC 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND thành phố Sông Công về việc giao dự toán ngân sách năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  01/BC-HT

        Tân Quang , ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

         Căn cứ vào Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND thành phố Sông Công về việc giao dự toán ngân sách năm 2020.

          Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020 được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày (Từ ngày 03/01/2020  đến 03/04/2020).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt (biểu mẫu 02). Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán NSNN đã được cấp đầu năm 2020 là:

- Đối với tiểu học: 1.644.804.129đ. Trong đó:

      + Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho người lao động năm 2020: 1.456.043.344đ;

     + Chi khác chi thường xuyên (chưa trừ tiết kiệm chi): 131.258.707đ;

      + Hỗ trợ tiền công bảo vệ, vệ sinh: 30.000.000 đ

      + Hỗ trợ tiền phổ cập: 15.000.000 đ

      + Hỗ trợ tiền điện, nước: 5.580.000 đ

      + Hỗ trợ hoạt động sự nghiệp khác: 20.047.948đ

      + Còn lại chi khác của đơn vị( đã trừ tiết kiệm chi): 118.132.837đ.

- Đối với THCS: 1.578.125.335đ. Trong đó:

      + Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho người lao động năm 2020: 1.438.884.981đ;

     + Chi khác chi thường xuyên (chưa trừ tiết kiệm chi): 135.915.431đ;

      + giảm trừ 40% hỗ trợ chi lương: 18.000.000đ

      + Hỗ trợ tiền công bảo vệ, vệ sinh: 0 đ

      + Hỗ trợ tiền phổ cập: 0 đ

      + Hỗ trợ tiền điện, nước: 0 đ

      +  Hỗ trợ hoạt động sự nghiệp khác: 34.916.466đ

      + Còn lại chi khác của đơn vị( đã trừ tiết kiệm chi): 122.323.888đ.

           Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.

 

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 03 tháng 01  năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai cấp dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020

 
  

 

Thời gian: 10h30, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Dương Thị Huyền Trang

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết đinh số  2486/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Sông Công về việc giao ngân sách cho hoạt động sự nghiệp năm 2020.

- Tổng tiền được giao năm 2020:    

- Đối với tiểu học: 1.644.804.129đ. Trong đó:

      + Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho người lao động năm 2020: 1.456.043.344đ;

     + Chi khác chi thường xuyên (chưa trừ tiết kiệm chi): 131.258.707đ;

      + Hỗ trợ tiền công bảo vệ, vệ sinh: 30.000.000 đ

      + Hỗ trợ tiền phổ cập: 15.000.000 đ

      + Hỗ trợ tiền điện, nước: 5.580.000 đ

      + Hỗ trợ hoạt động sự nghiệp khác: 20.047.948đ

      + Còn lại chi khác của đơn vị( đã trừ tiết kiệm chi): 118.132.837đ.

- Đối với THCS: 1.578.125.335đ. Trong đó:

      + Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho người lao động năm 2020: 1.438.884.981đ;

     + Chi khác chi thường xuyên (chưa trừ tiết kiệm chi): 135.915.431đ;

      + giảm trừ 40% hỗ trợ chi lương: 18.000.000đ

      + Hỗ trợ tiền công bảo vệ, vệ sinh: 0 đ

      + Hỗ trợ tiền phổ cập: 0 đ

      + Hỗ trợ tiền điện, nước: 0 đ

      +  Hỗ trợ hoạt động sự nghiệp khác: 34.916.466đ

      + Còn lại chi khác của đơn vị( đã trừ tiết kiệm chi): 122.323.888đ.

Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h giờ, ngày 03 tháng 01 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

 

Dương Thị Huyền Trang

ĐẠI DIỆN BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 11h ngày 03 tháng 01 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Dương Thị Huyền Trang - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 03/01/2020 đến hết ngày 03/04/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 11h30 ngày 03/01/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 03 tháng 01 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG        TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                               

 

 

 

  Hoàng Thị  Hoa                Dương Quỳnh Hoa        Dương Thị Huyền Trang

    

       ỦY VIÊN                            ỦY VIÊN                                

 

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

       

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h30 ngày 03 tháng 04 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Dương Thị Huyền Trang - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 03/01/2020 đến hết ngày 03/04/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 03/04/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 03 tháng 04 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG             TM.BCH CÔNG ĐOÀN              Thư  ký                              

 

 

 

  Hoàng Thị  Hoa                   Dương Quỳnh Hoa     Dương Thị Huyền Trang

        

   ỦY VIÊN                               ỦY VIÊN                                

 

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 05 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BC-HT

        Tân Quang , ngày 05 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

         Căn cứ vào Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020  được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày( Từ ngày 05/12/2020 đến 05/3/2021).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt . Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 101.131.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 36.475.000đ

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 64.656.000đ

Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.

 

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 05 tháng 12  năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai quyết định giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020

 
  

 

Thời gian: 14h00, ngày 05 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Bùi Thị Thanh Hằng

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết định  số 2060/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

           Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 101.131.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 36.475.000đ

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 64.656.000đ

           Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp bổ sung năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

Bùi Thị Thanh Hằng

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 15h30 ngày 05 tháng 12 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 05/12/2020 đến hết ngày 05/03/2021.

          Biên bản kết thúc vào hồi 15h40 ngày 05/12/2020

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 05 tháng 12 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG       TM.BCH CÔNG ĐOÀN                  Thư  ký                               

 

 

  Hoàng Thị  Hoa              Dương Quỳnh Hoa          Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h ngày 05 tháng 03 năm 2021.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 05/12/2020 đến hết ngày 05/03/2021.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 05/03/2021.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 05 tháng 3 năm 2021

  HIỆU TRƯỞNG         TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa               Dương Quỳnh Hoa         Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 10/QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 17 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15/04/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  10/BC-HT

        Tân Quang , ngày 17 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

         Căn cứ vào Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15/04/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020  được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày( Từ ngày 17/04/2020 đến 17/7/2020).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt . Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 93.000.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 56.937.700đ

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 16.736.000đ

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 11.480.600đ

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 8.668.000đ

Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.

 

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 17 tháng 4  năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai quyết định giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020

 
  

 

Thời gian: 14h00, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Dương Thị Huyền Trang

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết định  số 598/QĐ-UBND ngày 15/04/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

           Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 93.000.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 56.937.700đ

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 16.736.000đ

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 11.480.600đ

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 8.668.000đ

Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp bổ sung năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

Dương Thị Huyền Trang

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 15h30 ngày 17 tháng 4 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Dương Thị Huyền Trang - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 17/4/2020 đến hết ngày 17/07/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 15h40 ngày 17/4/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 17 tháng 4 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG       TM.BCH CÔNG ĐOÀN                  Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa              Dương Quỳnh Hoa          Dương Thị Huyền Trang

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm                

      

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h ngày 17 tháng 7 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Dương Thị Huyền Trang - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 17/04/2020 đến hết ngày 17/07/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 17/07/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 17 tháng 7 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG         TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa               Dương Quỳnh Hoa         Dương Thị Huyền Trang

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 24/QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 24/BC-HT

        Tân Quang , ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

         Căn cứ vào Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020  được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày( Từ ngày 13/7/2020 đến 13/10/2020).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt . Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN hỗ trợ hoạt động giảng dạy là: 186.000.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học: 66.000.000đ

           - Khối THCS: 120.000.000đ

           Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.

 

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 13 tháng 7  năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai quyết định giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020

 
  

 

Thời gian: 14h00, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Bùi Thị Thanh Hằng

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết định  số 1018/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

           Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN hỗ trợ hoạt động giảng dạy là: 186.000.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học: 66.000.000đ

           - Khối THCS: 120.000.000đ

Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp bổ sung năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 giờ, ngày 13 tháng 7 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

Bùi Thị Thanh Hằng

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 15h30 ngày 13 tháng 7 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 13/7/2020 đến hết ngày 13/10/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 15h40 ngày 13/7/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 13 tháng 7 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG       TM.BCH CÔNG ĐOÀN                  Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa              Dương Quỳnh Hoa          Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h ngày 13 tháng 10 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 13/7/2020 đến hết ngày 13/10/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 13/10/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 13 tháng 10 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG         TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa               Dương Quỳnh Hoa         Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:     /QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

Căn cứ vào Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:     /BC-HT

        Tân Quang , ngày 25 tháng 11 năm 2020

    

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO

DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

Căn cứ vào Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020  được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày( Từ ngày 25/8/2020 đến 25/11/2020).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt . Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 70.774.500đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 28.613.600đ

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 13.920.000đ

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 20.360.900đ

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 7.880.000đ

Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.                                                                              

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai quyết định giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020

 
  

 

Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Bùi Thị Thanh Hằng

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công. Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

     Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 70.774.500đ, trong đó:

     - Khối Tiểu học:  + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 28.613.600đ

                                 + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 13.920.000đ

     - Khối THCS:  + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 20.360.900đ

                             + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 7.880.000đ

Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp bổ sung năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

Bùi Thị Thanh Hằng

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 15h30 ngày 25 tháng 8 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 25/8/2020 đến hết ngày 25/11/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 15h40 ngày 25/8/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 25 tháng 8 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG       TM.BCH CÔNG ĐOÀN                  Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa              Dương Quỳnh Hoa          Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h ngày 25 tháng 11 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 25/8/2020 đến hết ngày 25/11/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 25/11/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 28 tháng 11 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG         TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa               Dương Quỳnh Hoa         Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                 

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 25b/QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:     /BC-HT

        Tân Quang , ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020  được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày( Từ ngày 18/8/2020 đến 18/11/2020).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt . Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 90.329.500đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học: 56.242.000đ

           - Khối THCS: 34.087.500đ

           Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.                                                                                                  

 

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai quyết định giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020

 
  

 

Thời gian: 14h00, ngày 18 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Bùi Thị Thanh Hằng

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 90.329.500đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học: 56.242.000đ

           - Khối THCS: 34.087.500đ

Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp bổ sung năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 giờ, ngày 18 tháng 8 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

Bùi Thị Thanh Hằng

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 15h30 ngày 18 tháng 8 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 18/11/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 15h40 ngày 18/8/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 18 tháng 8 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG       TM.BCH CÔNG ĐOÀN                  Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa              Dương Quỳnh Hoa          Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h ngày 18 tháng 11 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 18/11/2020.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 18/11/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 18 tháng 11 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG         TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa               Dương Quỳnh Hoa         Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                 

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 28 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BC-HT

        Tân Quang , ngày 28 tháng 02  năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

         Căn cứ vào Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020  được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày( Từ ngày 28/11/2020 đến 28/2/2021).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt . Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 132.355.100đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: (16.138.000đ)

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 148.493.100đ

Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.

 

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 28 tháng 11  năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai quyết định giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020

 
  

 

Thời gian: 14h00, ngày 28 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Bùi Thị Thanh Hằng

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết định  số 1992/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

           Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 132.355.100đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: (16.138.000đ)

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 132.355.100đ

           Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp bổ sung năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

Bùi Thị Thanh Hằng

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 15h30 ngày 28 tháng 11 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 28/11/2020 đến hết ngày 28/02/2021.

          Biên bản kết thúc vào hồi 15h40 ngày 28/11/2020.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 28 tháng 11 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG       TM.BCH CÔNG ĐOÀN                  Thư  ký                               

 

 

  Hoàng Thị  Hoa              Dương Quỳnh Hoa          Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

       

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h ngày 28 tháng 02 năm 2021.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 28/11/2020 đến hết ngày 28/02/2021.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 28/02/2021.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 28 tháng 2 năm 2021

  HIỆU TRƯỞNG         TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa               Dương Quỳnh Hoa         Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /QĐ-HT

        Tân Quang , ngày 05 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách

năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ vào Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường tiểu học và THCS Tân Quang(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lưu VT, KT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BC-HT

        Tân Quang , ngày 05 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

         Căn cứ vào Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

Đơn vị trường TH & THCS Tân Quang đã thực hiện công khai dự toán NSNN đã được giao của năm 2020. Việc công khai NSNN được thực hiện như sau:

        1. Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020  được đọc  công khai trong buổi họp hội đồng sư phạm của nhà trường, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.

        2. Niêm yết dán công khai QĐ giao dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng tin của nhà trường trong thời gian 90 ngày( Từ ngày 05/12/2020 đến 05/3/2021).     

  *. Nội dung công khai bao gồm:

       - Dự toán Ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao: Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, có thuyết minh nhiệm vụ chi được cấp trên phê duyệt . Cụ thể như sau:

          Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 101.131.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 36.475.000đ

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 64.656.000đ

Trên đây là báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường TH & THCS Tân Quang

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng TCKH;

  - Lưu VT, KT.

 

                                                                                   Hoàng Thị Hoa

PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

 
  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Tân Quang, ngày 05 tháng 12  năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP

 Công khai quyết định giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020

 
  

 

Thời gian: 14h00, ngày 05 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Tại trường TH & THCS Tân Quang

Thành phần họp: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chủ trì cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hoa

Thư ký: Bùi Thị Thanh Hằng

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị: 33 đ/c

Có mặt: 33 đồng chí.

I. Nội dung cuộc họp.

- Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2020.

- Đ/C Hoàng Thị Hoa triển khai cuộc họp và thông qua quyết định  số 2060/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN trên địa bàn thành phố Sông Công.           

           Tổng số dự toán giao bổ sung NSNN là: 101.131.000đ, trong đó:

           - Khối Tiểu học:

               + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 36.475.000đ

           - Khối THCS:

              + Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 64.656.000đ

           Sau khi cuộc họp công khai kết thúc Hiệu trưởng giao cho bà Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán, chịu trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 trên bảng công khai của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và nhân viên trong nhà trường cùng được nghe và nhất trí với dự toán ngân sách được cấp bổ sung năm 2020  mà đ/c Hoàng Thị Hoa vừa công khai trong cuộc họp.

II. Kết luận.

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2020.

THƯ KÝ

 

 

Bùi Thị Thanh Hằng

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 15h30 ngày 05 tháng 12 năm 2020.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian công khai từ ngày 05/12/2020 đến hết ngày 05/03/2021.

          Biên bản kết thúc vào hồi 15h40 ngày 05/12/2020

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 05 tháng 12 năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG       TM.BCH CÔNG ĐOÀN                  Thư  ký                               

 

 

  Hoàng Thị  Hoa              Dương Quỳnh Hoa          Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020

 

I.Thời gian : Vào hồi 16h ngày 05 tháng 03 năm 2021.

II. Thành phần :

 1. Bà Hoàng Thị Hoa -  Hiệu trưởng : Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng:  Ủy viên

3.  Bà Lý Thị Hồng Nhâm -  Kế toán: Ủy viên

4.  Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên

5.  Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Giáo viên : Thư ký, ủy viên.

III. Nội dung:

 - Cuộc họp tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai cấp dự toán ngân sách năm 2020.

 - Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản  tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cuộc họp hội đồng sư phạm và dán niêm yết công khai trên bảng tin công khai của nhà trường.

 - Thời gian đã công khai từ ngày 05/12/2020 đến hết ngày 05/03/2021.

          Biên bản kết thúc vào hồi 16h40 ngày 05/03/2021.

          Biên bản được lập thành 02 bản!

                                                                                 Ngày 05 tháng 3 năm 2021

  HIỆU TRƯỞNG         TM.BCH CÔNG ĐOÀN                Thư  ký                              

 

 

  Hoàng Thị  Hoa               Dương Quỳnh Hoa         Bùi Thị Thanh Hằng

        ỦY VIÊN                           ỦY VIÊN                                

 

 

  Nguyễn Thị Anh Đào           Lý Thị Hồng Nhâm               

      

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 09 : 651
Năm 2022 : 5.087