Thursday, 08/12/2022 - 07:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và THCS Tân Quang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai dự toán các khoản thu năm học 2020 - 2021

Công khai dự toán các khoản thu năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 30a/QĐ-TH&THCSTQ

        Tân Quang, ngày 7 tháng 9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai kế hoạch, dự toán thu-chi

các khoản thu năm học 2020-2021

 

                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG  TH & THCS TÂN QUANG

Căn cứ Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017  của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ  vào kế hoạch, dự toán thu-chi các khoản thu xã hội hóa  năm 2020-2021 của trường TH & THCS Tân Quang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai kế hoạch, dự toán thu-chi các khoản thu năm học 2020-2021 (theo các biểu mẫu công khai đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên môn và các bộ phận  liên quan của trường trường TH & THCS Tân Quang chịu trách nhiệ thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Lưu KT.

 

                            HIỆU TRƯỞNG

 

                        (Đã ký)

 

                            Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai kế hoạch, dự toán thu- chi nguồn khác

 năm học 2020-2021

 

                 Hôm nay vào hồi 09h00 , ngày 7 tháng 09 năm 2020. Tại: Trường TH & THCS Tân Quang

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Hoàng Thị Hoa - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng

          Bà: Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán.

         Có sự chứng kiến của:

          Bà: Dương Thu Thủy - Nhân viên y tế.

          Ông Dương Thị Thanh Tuyền - Bí Thư đoàn thanh niên

          Bà Lê Thúy Hà - GV- Trưởng ban Thanh tra nhân dân

          Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn

          Và 04 tổ trưởng các tổ chuyên môn

          Lập biên bản về việc niêm yết công khai kế hoạch, dự toán thu - chi nguồn khác năm học 2020-2021.

      - Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán.

      - Thời gian thực hiện niêm yết: Từ ngày 5/09/2020 đến hết ngày 12/9/2020.

      - Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường TH & THCS Tân Quang.

       - Các mẫu biểu niêm yết gồm:

        + Kế hoạch các khoản thu.

        + Dự toán thu - chi chi tiết từng khoản thu.

       Biên bản được lập thành 02 bản, kế toán lưu 01 bản, 01 bản niêm yết.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hoa

ĐẠI DIỆN BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

NGƯỜI  NIÊM YẾT

 

 

Lý Thị Hồng Nhâm

ĐẠI DIỆN NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai kế hoạch, dự toán thu- chi  nguồn khác

 năm học 2020-2021

 

                 Hôm nay vào hồi 09h00, ngày 12 tháng 9 năm 2020. Tại: TH & THCS Tân Quang

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Hoàng Thị Hoa - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Anh Đào - Phó hiệu trưởng

         Bà: Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán.

         Có sự chứng kiến của:

          Bà: Dương Thu Thủy - Nhân viên y tế.

          Ông Dương Thị Thanh Tuyền - Bí Thư đoàn thanh niên

          Bà Lê Thúy Hà - GV- Trưởng ban Thanh tra nhân dân

          Bà Dương Quỳnh Hoa - Chủ tịch công đoàn

          Và 04 tổ trưởng các tổ chuyên môn

          Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai kế hoạch, dự toán thu - chi nguồn khác năm học 2020-2021.

      - Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Lý Thị Hồng Nhâm - Kế toán.

      - Thời gian đã thực hiện niêm yết: Từ ngày 5/9/2020 đến hết ngày 12/9/2020.

      - Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường TH & THCS Tân Quang.

       - Các mẫu biểu đã niêm yết gồm:

        + Kế hoạch các khoản thu;

        + Dự toán thu - chi chi tiết từng khoản thu.

       Biên bản được lập thành 02 bản, kế toán lưu 01 bản, 01 bản niêm yết.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hoa

ĐẠI DIỆN BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Dương Quỳnh Hoa

NGƯỜI  NIÊM YẾT

 

 

Lý Thị Hồng Nhâm

ĐẠI DIỆN NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

..………………………………….

…………………………………….

.…………………………………….

TP SÔNG CÔNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

            

            Số:       /KH-TH&THCSTQ                      Tân Quang, ngày 4 tháng 9 năm 2020                  

                                                                                        

                                                       KẾ HOẠCH

Các khoản thu năm học 2020 - 2021

 

          Căn cứ vào Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ vào Công văn số 1849/SGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021;

          Căn cứ vào công văn số 579/PGD&ĐT - KT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT TP Sông Công về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2020 - 2021.

          Căn cứ nhu cầu các khoản phục vụ trực tiếp cho học sinh nhà trường;

Trường TH & THCS Tân Quang xây dựng kế hoạch dự toán thu - chi năm học 2020 - 2021 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Quy mô trường, lớp:

- Tổng số: 482 học sinh/16 lớp.

Khối 1: 59 học sinh/2 lớp.

Khối 2: 68 học sinh/2 lớp.

Khối 3: 54 học sinh/2 lớp.

Khối 4: 46 học sinh/2 lớp.

Khối 5: 39 học sinh/1 lớp.

Khối 6: 69 học sinh/2 lớp.

Khối 7: 48 học sinh/2 lớp.

Khối 8: 62 học sinh/2 lớp.

Khối 9: 37 học sinh/1 lớp.

 

II. Cơ sở vật chất nhà trường:

Tổng diện tích khuôn viên trường học: 4.315 m2

* Phòng học:

- Số phòng lớp học: 16 phòng

- Các phòng học hỗ trợ học tập: phòng Ngoại ngữ, phòng MT

- Phòng Thư viện.

- Phòng Y tế.

* Trang thiết bị dạy học:

- Số máy vi tính: 33 cái

- Máy chiếu: 13 cái

Ngoài ra hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học: Máy in, loa có ở mức tối thiểu đảm bảo hoạt động dạy học.

B. Dự kiến kế hoạch các khoản thu năm học 2020-2021

1. Các khoản thu theo quy định:

1.1. Khoản thu học phí (Đối với học sinh THCS): Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ GDĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND Tỉnh Thái Nguyên Quy định mức thu học phí đối với cấp mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Hướng dẫn liên sở số 1816/HDLS-STC-SGDĐT ngày 28/8/2020 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Mức thu: 30.000đ/hs/tháng

             - Phương án thu: Thu theo tháng

1.2. Khoản thu trông giữ xe đạp: Thực hiện theo Quyết định số 42/2016/QD-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Mức thu (xe đạp, xe đạp điện): 15.000 đ/hs/tháng

- Phương án thu : Thu theo tháng.

2. Các khoản thu thỏa thuận

2.1 Tiền học 2 buổi tự chọn Tiếng Anh cấp tiểu học phonics

Do phụ huynh học sinh thống nhất lựa chọn.

- Dự kiến thu: 80.000đ/tháng

- Phương án thu: Thu theo tháng

2.2 Tiền nước uống

- Phụ huynh học sinh toàn trường thống nhất mức thu:

+ Khối Tiểu học: 55.000đ/hs/năm học

+ Khối THCS: 50.000đ/hs/năm học

- Phương án thu: Thu theo năm học

2.3 Tiền mua sắm dụng cụ thiết bị phục vụ trực tiếp học sinh toàn trường:

- Phụ huynh học sinh toàn trường thống nhất mức thu: 40.000đ/hs/năm học

- Phương án thu: Thu theo năm học

2.4 Tiền ăn, tiền phục vụ cho học sinh bán trú:

- Tiền ăn: Được sự đồng ý, thống nhất của phụ huynh toàn trường , nhà trường ký hợp đồng thuê Công ty TNHH dịch vụ thương mại Song Thái để nấu ăn cho học sinh với mức giá là: 18.000đ/bữa (Đã bao gồm tiền ăn, ga, công nấu):

+ Phương án thu: Thu theo tháng (Từ mùng 1 đến mùng 5 hàng tháng)

- Tiền chăm sóc bán trú (đối với học sinh ở bán trú):

+ Dự kiến mức thu: 60.000đ/hs/tháng

+ Phương án thu: Thu theo tháng

- Tiền mua sắm dụng cụ thiết bị phục vụ trực tiếp cho học sinh bán trú:

+ Dự kiến mức thu:

  • Học sinh lớp 1: 80.000đ/hs/năm học
  • Học sinh lớp2,3,4,5: 20.000đ/hs/năm học

+ Phương án thu: Thu trong học kỳ I

3- Các khoản thu hộ: ( Thu theo quy định của tổ chức cá nhân)

3.1- BHYT học sinh: Thu theo hướng dẫn số 1745/HD-SGDĐT-BHXH ngày 21/08/2020 của BHXH tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020 - 2021:

Mức thu Bảo hiểm bằng 4,5% nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh phải đóng 70%. Cụ thể mức đóng: 1.490.000x4,5%x70%x số tháng tham gia

 - Đối với học sinh lớp 1:

+ Thời gian 15 tháng( Từ 01/10/2019  đến 31/12/2020): 704.025đ/ HS.

+ Thời gian 14 tháng (Từ 01/11/2019  đến 31/12/2020): 657.090đ/HS

+ Thời gian 13 tháng (Từ 01/12/2019  đến 31/12/2020): 610.155đ/HS

+ Thời gian 12 tháng (Từ 01/01/2020 đến 21/12/2020): 563.220đ/HS

- Mức thu từ lớp 2,3,4,5,6,7,8,9 từ 01/01/2020 đến 31/12/2020:  563.220 đ/HS.

- Phương án thu : Thu theo công văn quy định của Bảo hiểm xã hội

3.2- BHTT học sinh:

Phụ huynh học sinh trong trường thống nhất lựa chọn tham gia bảo hiểm thân thể tự nguyện của học sinh với công ty Bảo Việt Thái Nguyên. Mức đóng do phụ huynh học sinh tự nguyện lựa chọn tham gia

3.3- Quỹ Đội: (Thu theo công văn hướng dẫn số 02 HD/TĐTN-SGD&ĐT, ngày 15/11/2017 của Tỉnh đoàn-Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên)

- Mức thu : 60.000đ/hs năm học       

- Phương án thu : Thu theo năm học

3.4- Tiền quỹ khuyến học:

Tiền quỹ khuyến học có được từ việc huy động sự ủng hộ tự nguyện của toàn thể phụ huynh học sinh trong trường.

- Dự kiến số tiền huy động được trong năm học 2020 - 2021: 24.150.000đ

4. Các khoản thu hộ, chi hộ:

4.1. Sổ liên lạc điện tử

- Dự kiến thu: 60.000đ/hs/năm học

- Phương án thu: Thu trong học kì I.

4.2. Tiền học bạ, giấy kiểm tra chung,vở luyện viết, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, tiền thu chi dịch vụ cho các kỳ thi…. thu theo quy định chung của các văn bản hiện hành hoặc thu theo giá bìa( nếu có).

              (Có biên bản rà soát, biên bản các cuộc họp và dự toán chi tiết kèm theo)

KẾ TOÁN

 

 

Lý Thị Hồng Nhâm

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GDĐT TP SÔNG     PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

  TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG         

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

DỰ TOÁN THU CHI TIỀN

MUA SẮM DỤNG CỤ, THIẾT BỊ PHỤC VỤ TRỰC TIẾP HỌC SINH

NĂM HỌC 2020-2021

I. Dự toán thu

1.  Tồn năm học trước chuyển sang: 0đ

2.  Kế hoạch thu năm học này:

              483 em x 40.000 đ/em = 19.320.000đ

3.  Kinh phí được sử dụng:  19.320.000đ

II. Dự toán chi:   Tổng chi: 19.320.000đ

 Chi mua chổi quét, chổi lau nhà, hót rác ở các lớp và nhà vệ sinh; đồ dùng nhà vệ sinh, mua chổi quét, chổi cọ, lau sàn,khử mùi, phục vụ công tác vệ sinh chung làm thay học sinh, mua nước tẩy vệ sinh, men xử lý bể phốt, chổi vệ sinh, giấy vệ sinh, xô đựng nước lớp học…….:  19.320.000đ.

III. Cân đối thu  - chi: 0 đ            

                                                                 Tân Quang, ngày  04  tháng 09  năm 2020 

KẾ TOÁN

 

 

Lý Thị Hồng Nhâm

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hoa

                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG

    TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG          

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DỰ TOÁN THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC       

Do cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp năm học 2020-2021

 

I. Dự toán thu:

1- Tồn năm học trước chuyển sang:   0 đ

2- Dự kiến số tiền huy động được năm học này:  24.150.000đ

3- Kinh phí được sử dụng: 24.150.000đ

II- DỰ TOÁN CHI: Tổng chi: 24.150.000đ

                Trong đó:

1.  Chi khen thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp trường tổ chức: Mức chi không quá  50.000 đ/HS.

- Dự kiến : 37 em x 50 000đ/hs = 1.850.000 đ

2.  Chi khen thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố tổ chức: Mức chi không quá  100.000 đ/HS.

     Dự kiến: 10 em x 100.000đ/em = 1.000.000 đ

3.  Chi khen thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh tổ chức: Mức chi không quá 200.000 đ/HS.

     Dự kiến: 02 em x 200.000đ/em = 400.000đ

4. Chi khen thưởng danh hiệu lớp tiên tiến năm học 2020-2021: Không quá 200.000 đ/ lớp:  Dự kiến:   16 lớp x 150.000 đ/lớp = 2.400.000 đ

5.  Chi khen thưởng học sinh đạt học sinh hoàn thành tốt nội dung các môn, học sinh đạt danh hiệu tiêu biểu cuối năm học 2020 - 2021:

+ Dự kiến học sinh giỏi và học sinh hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ: 

                  120 em x 80.000 đ/em = 9.600.000 đ

+ Dự kiến học sinh đạt danh hiệu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập: 145 em x 50.000 đ/em = 7.250.000 đ

+ Dự kiến HS đạt các em HS đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ:                  

         150 em x 11.000 đ/em =  1.650.000 đ

            Cộng chi: 24.150.000đ

                                                              Tân Quang, ngày 04 tháng 09 năm 2020   

KẾ TOÁN

 

 

 

Lý Thị Hồng Nhâm

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

                

                     

 

 

         

 

  PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                                           

DỰ TOÁN THU CHI QUỸ NƯỚC UỐNG

Do cha mẹ học sinh đóng góp năm học 2020-2021

 

A- DỰ TOÁN  THU :

            1- Tồn năm học trước chuyển sang:      0 đ

            2- Kế hoạch thu năm học này:

  • Hs tiểu học: 267hs x 55.000đ/hs/9 tháng = 14.685.000đ
  • Hs THCS: 216hs x 50.000đ/hs/tháng/9 tháng = 10.800.000đ

      3- Kinh phí được sử dụng: 25.485.000đ

B- DỰ TOÁN CHI:   Tổng chi: 25.485.000đ

  Trong đó:

1. Chi tiền nước uống cho học sinh tiểu học:

       1.440 bình x 10.000đ/bình = 14.400.000đ

            2. Chi tiền mua nước uống cho học sinh THCS:

                 1.030 bình x 10.000đ/bình = 10.300.000đ

          3. Chi mua vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác ghi chép, thu chi quỹ nước uống cho học sinh: 780.000đ

                                                             Tân Quang , ngày 04 tháng 09 năm 2020                 

                    KẾ TOÁN                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

               Lý Thị Hồng Nhâm                                                   Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                            

 

DỰ TOÁN THU CHI QUỸ ĐỘI

Do cha mẹ học sinh đóng góp năm học 2018-2019

 

A- DỰ TOÁN  THU :

            1- Tồn năm học trước chuyển sang:    0 đ

            2- Kế hoạch thu năm học này:

                483 em x 60.000 đ/ em = 28.980.000 đ

            3- Kinh phí được sử dụng: 28.980.000 đ

B- DỰ TOÁN CHI:   Tổng chi: 28.980.000 đ

 Trong đó:

1.Chi  hỗ trợ kinh phí các cuộc thi do nhà trường và PGD tổ chức(chi bồi dưỡng HS tập luyện, thuê trang phục biểu diễn, chi khen thưởng học sinh đạt giải…):  

    8.800.000 đ.

- Mức chi cho học sinh tập luyện: Không  quá 10 ngày/ 01 đợt thi, số tiền chi không quá 15.000 đ/ 01 ngày;

- Mức chi cho học sinh trong ngày đi thi, số tiền chi không quá 20.000 đ/ 01 người;

- Chi mua nước uống , bánh kẹo, hoa quả giải khát phục vụ học sinh trong ngày đi thi: Tùy theo tính chất, số lượng học sinh tham gia từng cuộc thi để chi cho phù hợp với thực tế.

2. Chi các hoạt động khác( giao ban công tác Đội, Đại hội CNBH,…):

3.500.000 đ

3. Chi photo các tài liệu hướng dẫn ôn luyện thi, thể lệ các cuộc thi, gửi bài thi vẽ tranh…:  6.180.000 đ

4. Chi mua sổ sách, đồ dùng phục vụ công tác Đội:  6.500.000 đ

6. Chi đặt báo Đội:  300.000đ/quý x 4 quý =  1.200.000 đ   

7. Chi tập huấn công tác Đội:   2.800.000 đ  

                                                           Tân Quang, ngày 04 tháng 09 năm 2020  

KẾ TOÁN

 

 

 

Lý Thị Hồng Nhâm

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GDĐT TP SÔNG CÔNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                            

 

DỰ TOÁN THU CHI TIỀN MUA SẮM CSVC PHỤC VỤ BÁN TRÚ

Do cha mẹ học sinh ăn bán trú đóng góp năm học 2020-2021

 

A- DỰ TOÁN  THU :

            1- Tồn năm học trước chuyển sang:    0 đ

   2- Kế hoạch thu năm học này: Bao gồm tiền mua chăn mùa đông, mua khăn mặt, mua xô đựng nước, chổi quét, chổi lau nhà....(Tổng số học sinh ăn bán trú đã đăng ký: 203 em)

- Đối với học sinh lớp 1: 46 em x 80.000đ/em = 3.680.000đ

- Đối với học sinh lớp 2,3,4,5 : 157 em x 20.000đ/em = 3.140.000đ

3- Kinh phí được sử dụng: 6.820.000đ

B- DỰ TOÁN CHI:   Tổng chi: 6.820.000đ    

 Trong đó:

1. Chi mua chăn đắp mùa đông cho hs bán trú: Dự kiến mua chăn lông cừu kích thước 2m x 2m2

Thành tiền: 10 chiếc x 220.000đ/chiếc = 2.200.000đ

3. Mua khăn mặt cho học sinh ăn bán trú:

Thành tiền: 203 chiếc x 14.000đ/chiếc = 2.842.000đ

4. Mua chổi lau nhà, xô, chổi chit, giấy vệ sinh, nước lau sàn…: 1.503.000đ

      Tổng cộng: 6.820.000đ                                                   

                  Tân Quang, ngày  04 tháng 09 năm 2020                   

                      KẾ TOÁN                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                Lý Thị Hồng Nhâm                                                  Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                             

 

 

DỰ TOÁN THU CHI TIỀN CHĂM SÓC BÁN TRÚ

Do cha mẹ học sinh ăn bán trú đóng góp năm học 2020-2021

 

A. DỰ TOÁN THU

      I. Dự toán thu

            1.  Tồn năm học trước chuyển sang: 0đ

            2.  Kế hoạch thu năm học này:

                        203 em x 60.000đ/em x 9 tháng = 109.620.000đ

3.  Kinh phí được sử dụng:  109.620.000đ

     B. DỰ TOÁN CHI:   Tổng chi: 109.620.000đ

            1. Chi tiền công trực trưa, quản lý trông trưa lớp bán trú:

                        80.000 đ/người x 6 người/ngày x 152 ngày/9 tháng = 72.960.000 đ

2. Chi tiền công trực QL, CBNV chịu trách nhiệm BABT: 31.950.000đ

Trong đó:

- Hiệu trưởng: 850.000đ/tháng x 9 tháng = 7.650.000đ

- Phó hiệu trưởng: 750.000đ/tháng x 9 tháng = 6.300.000đ

- Kế toán: 750.000đ/tháng x 9 tháng = 6.300.000đ

- Y tế: 650.000đ/tháng x 9 tháng = 5.850.000đ

- Thủ quỹ: 650.000đ/tháng x 9 tháng = 5.850.000                        

            3. Chi 1.5% chi mua sổ sáchtheo dõi bán trú tại trường: 1.644.000 đ

            4. Chi tiền giặt chăn, mua nước lau sàn, chổi quét, chổi lau nhà.. cho học sinh bán trú định kỳ: 3.066.000 đ. Trong đó:

              - Mua nước lau sàn Glorix 3,8kg: 6 can x 105.000/can = 630.000đ

              - Mua chổi quét nhà loại nhỡ:  6cái x 40.000đ/cái = 240.000đ

              - Xô nhựa Việt nhật 6l: 6 cái x 25.000đ/bộ = 150.000đ

              - Chi giặt chăn: 2.046.000đ

Tân Quang, ngày 04 tháng 09 năm 2020

KẾ TOÁN

 

 

Lý Thị Hồng Nhâm

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hoa

                     

                   

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 12 : 991
Năm 2022 : 10.999